Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling 6/12- 2022


Vedtægter for Danmarks civile Hundeførerforening Give

 

1.      Lokalforeningens navn og hjemsted

1.1     Lokalforeningens navn er Danmarks civile Hundeførerforening Give. 

1.2     Foreningens hjemsted er Give.

2.      Tilknytning

2.1     Lokalforeningen er medlem af Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening.

2.2     Lokalforeningen må ikke handle i strid med Landsforeningen Danmarks civile Hundefører-forenings vedtægter og regler. I øvrigt er foreningen selvbestemmende inden for egne rammer.

3.      Formål

3.1     Lokalforeningens formål er at samle hundeinteresserede personer og arbejde på at uddanne det enkelte medlem i at forstå hunde og få glæde ved samarbejde og samvær med sin hund.
Foreningen skal formidle trænings- og konkurrencetilbud, der kan give hunde et aktivt og indholdsrigt liv og tilgodese hundenes behov. 

3.2     Det er endvidere lokalforeningens formål, at tilbyde hundeinteresserede mulighed for at dyrke de i pkt. 3.1 nævnte aktiviteter samt, med udgangspunkt i hundearbejde, at udvikle medlemmernes evne og lyst til at engagere sig og tage medansvar i foreningen og i det lokale samfund.
 Det er en forudsætning for udøvelse af aktiv hundearbejde, at den pågældende er medlem af foreningen
.

For at nå disse mål skal foreningen:

 • Arbejde med både konkurrence- og breddetræning samt grundlæggende opdragelse af familiehunden.
 • Arbejde på at fastholde medlemmerne gennem et aktivt foreningsliv.
 • Afholde lokale konkurrencer og/eller prøver
 • Uddanne eller lade uddanne kvalificerede ledere, instruktører og dommere.
 • Godkende deltagere til konkurrencer med andre foreninger i DcH.

4.      Medlemmer

4.1     Enhver, der vil medvirke til fremme af lokalforeningens formål, kan optages som medlem. Bestyrelsen kan dog nægte optagelse i lokalforeningen, såfremt optagelse efter en konkret vurdering af ansøgeren ikke findes i overensstemmelse med lokalforeningens tarv. Bestyrelsen kan sætte begrænsning for medlemstilgang, når trænermæssige, pladsmæssige eller andre forhold gør det nødvendigt.

4.2     Lokalforeningens medlemmer bliver straks ved indmeldelsen registreret i landsforeningen, så medlemmet opnår de rettigheder, der følger deraf.

4.3     Udmeldelse skal ske skriftligt til lokalforeningens formand eller kasserer. Manglende rettidig betaling af kontingent for ny kontingentperiode kan af foreningen betragtes som udmeldelse af foreningen.

4.4     Kontingent til lokalforeningen er gældende for 1 år med udgangen af den måned, hvor medlemmet er registreret som medlem hos lokalforeningen. Kontingent til Landsforeningen samt Kreds 2 indbetales, jf. faktura løbende udsendt af Landsforeningen og Kreds 2.
 Hver kontingentopkrævning dækker de medlemmer, som er indmeldt i lokalforeningen, og som endnu ikke er opkrævet kontingent. 
 Første betaling med forfald d. 1. februar dækker det antal medlemmer, der har indbetalt kontingent i januar, og skal være betalt senest 12. februar.
 
 Hvis et lokalforeningsmedlem fortryder sit medlemskab inden 3 uger efter indmeldelse, og det fulde kontingent refunderes af lokalforeningen, skal der ikke betales kontingent til Landsforeningen for det medlem. Hvis Landsforeningen har opkrævet kontingent for medlemmet, kan det refunderes efter henvendelse fra lokalforeningen.

5.      Kontingent

5.1     Kontingentet for lokalforeningens medlemmer fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling for det efterfølgende kalenderår 
 Kontingentet består af to dele: grundkontingent og træningsgebyr
 Grundkontingentet dækker kontingent til kreds og landsforening, samt grundomkostninger ved medlemskab af foreningen. Hvis kontingent til Lands og/eller Kreds stiger for efterfølgende kalenderår, vil grundkontingentet stige tilsvarende.
 Træningsgebyr giver adgang til træning i foreningen.

5.2     Ingen kan deltage i træning eller konkurrencer, før forfaldent kontingent for den pågældende kontingentperiode er betalt.

5.3     Medlemmer, der overføres fra en anden lokalforening i DcH, og som har betalt grundkontingent i denne lokalforening, skal først betale grundkontingent til den nye lokalforening fra næste kontingentperiodes begyndelse. Bestemmelsen gælder kun grundkontingent og ikke evt. træningsgebyr.

5.4     For medlemmer, der træningsmæssigt tillige er tilknyttet andre lokalforeninger, betales der kun for ét medlemskab til landsforeningen og kredsen. Hvis medlemskabet i den betalende lokalforening ophører, bortfalder den træningsmæssige adgang til de øvrige lokalforeninger også.

5.5     Ekskluderede, slettede eller udmeldte medlemmer har intet krav mod foreningen eller dens midler, herunder tilbagebetaling af kontingent.

6       Generalforsamling

6.1     Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af januar.

6.2     Indkaldelse til generalforsamling sker med mindst 14 dages varsel skriftligt til alle medlemmer, på foreningens hjemmeside eller lignende. Indkaldelsen skal indeholde bestyrelsens indstilling til kontingentfastsættelse samt ordlyden af eventuelle indkomne forslag.

6.3     Generalforsamlingens dagsorden skal som minimum have følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning af foreningens formand
 3. Regnskabsaflæggelse af foreningens kasserer
 4. Indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent, træningsgebyr
 6. Valg af formand (lige år)
 7. Valg af kasserer (ulige år)
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
 10. Valg af 2 revisorer
 11. Valg af en revisorsuppleant
 12. Eventuelt

6.4     Enhver beslutning træffes med simpelt flertal, medmindre andet er bestemt. 

6.5     Skriftlig afstemning skal finde sted, når mindst 1/10 af de fremmødte medlemmer forlanger eller når dirigenten bestemmer det.

6.6     Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til bestyrelsens formand senest 8 dage før generalforsamlingen. Eventuelle indkomne forslag videresendes til medlemmerne inden generalforsamlingen. 

6.7     Adgang til generalforsamlingen med stemme- og taleret har alle medlemmer af foreningen, der ikke er i kontingentrestance. Stemmeafgivelse ved fuldmagt kan ikke finde sted.

6.8     Til vedtægternes vedtagelse, ophævelse eller forandring kræves 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmers stemmer.

6.8.1 Vedtægterne og efterfølgende ændringer skal senest fire uger efter den generalforsamling, hvor de er vedtaget, sendes til kredsformanden samt landsforeningens forretningsfører.

7.      Ekstraordinær generalforsamling

7.1     Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt fremsætter begæring derom til lokalforeningsformanden. Begæringen skal indeholde en skriftlig redegørelse over de sager, der ønskes behandlet.

7.2     Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker med mindst to ugers varsel

7.3     Ekstraordinær generalforsamling afholdes inden tre uger efter, at begæring derom er modtaget.

8       Bestyrelsen

8.1     Bestyrelsen består af en formand og kasserer samt 3 bestyrelsesmedlemmer. Alle bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. 

8.2     Formanden og kassereren vælges for to år ad gangen af den ordinære generalforsamling. Formand og kasserer vælges i lige/ulige år.

8.3     Den øvrige bestyrelse vælges for to år og afgår med 2 i ulige år og 1 i lige år, ved hvert valg, første gang ved lodtrækning.

8.4     Endvidere vælges 2 suppleanter, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. Genvalg kan finde sted. 

8.5     Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær. Formand, næstformand og kasserer udgør forretningsudvalg.

8.6     Bestyrelsen har ansvaret for lokalforeningens daglige drift, herunder for afholdelse af træning, konkurrencer og/eller arrangementer.

8.7     Bestyrelsen har ansvaret for, at der føres et regnskab med bilag, et medlemskartotek og en protokol for bestyrelsesmøder og beslutninger.

8.8     Bestyrelsen har ansvaret for, at hunde og førere ved konkurrence deltager i de klasser, hvor de hører hjemme. 

8.9     Bestyrelsen kan nedsætte og ophæve udvalg samt indkalde repræsentanter fra udvalgene til deltagelse i bestyrelsesmøder. Repræsentanterne deltager i de punkter, der er relevante for det enkelte udvalg, og deltager i mødet uden stemmeret. Udvalgene udpeger selv repræsentanterne. Bestyrelsen skal sikre, at der er en beskrivelse af, hvilke opgaver de enkelte udvalg skal varetage.
 Bestyrelsen udpeger en kontaktperson/deltager til udvalgene

8.10   Trænerne vælger på deres sidste møde før den ordinære generalforsamling et trænerudvalg, som konstituerer sig selv. Er det ikke muligt at vælge et udvalg, overgår udvalgets opgaver til Bestyrelsen.

9       Udgiftsdækning

9.1     Bestyrelsesmedlemmers og øvrige medlemmers arbejde er ulønnet.

9.2     Lokalforeningen kan bevilge fri rejse og evt. diæter til repræsentation i lokalforeningens interesse.

10     Regnskabsår

10.1 Lokalforeningens regnskabsår (foreningsår) er fra 1. januar til 31. december. 
 Regnskabet skal føres i en let overskuelig form og foreligge i revisor revideret stand samt fremlægges til godkendelse på den ordinære generalforsamling.

10.2 Bestyrelsen skal sikre, at regnskaber og bilag gemmes i mindst 5 år efter godkendelse.

10.3 Kassereren skal holde foreningens midler adskilt fra sin egen privatøkonomi. 

10.3.1 Ved afvikling af arrangementer/kurser i lokalforeningens navn, skal alle indtægter indbetales direkte til klubben.

10.3.2 Alle udgifter skal kunne dokumenteres.

11.    Disciplinærsager

11.1   Med hensyn til disciplinærsager henvises til de til enhver tid gældende bestemmelser for Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening.

12.    Opløsning

12.1   Lokalforeningen kan hverken opløses eller udmeldes af landsforeningen, så længe mindst fem medlemmer stemmer imod. 

12.2   Opløsning/udmeldelse kan kun ske efter vedtagelse på to generalforsamlinger, afholdt med minimum fire ugers mellemrum. Kredsformanden inviteres med til den første generalforsamling med taleret.
 Vedtager første generalforsamling opløsning/udmeldelse, oprettes et forretningsudvalg til varetagelse af daglige opgaver frem til den anden generalforsamling. Kredsformanden har sæde i dette forretningsudvalg.
 Kredsformanden og et medlem af ordensudvalget har adgang til den anden generalforsamling med taleret.

12.3   I tilfælde af udmeldelse eller udelukkelse af en lokalforening kan foreningen ikke fremover anvende hele eller der af navnet Danmarks civile Hundeførerforening eller DcH’s logoer.

12.4   Skulle der ske opløsning, skal ejendele, udlånt eller stillet til disposition for lokalforeningen af Vejle Kommune eller Landsforeningen leveres tilbage til denne. Ved opløsning af lokalforeningen, udarbejder bestyrelsen et forslag til anvendelse af formue og aktiver, som skal vedtages på de afsluttende generalforsamlinger. 

 

 

VeVedtaget på generalforsamling, Give d. 06.12.2022

Nyheder

Sponsorer